สงครามจักรพรรดิทะยานสวรรค์ War Sovereign Soaring The Heavens 3856

24 พฤษภาคม 2019   @admin  

สงครามจักรพรรดิทะยานสวรรค์ War Sovereign Soaring The Heavens บทที่ 3856

สำหรับต้วนหลิงเทียนในปัจจุบัน กำรบ่มเพำะพลังก็ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำกำรสั่งสมพลังเทพในร่ำงให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ กระบวนกำรสั่งสมพลังก็ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำดูดซับพลังวิญญำณฟ้ำดินเพื่อเปลี่ยนให้เป็นพลังเทพตำมเคล็ดวิชำบ่มเพำะ
ในกระบวนกำรดังกล่ำว นอกจำกดูดซับพลังวิญญำณฟ้ำดินแล้ว เขำยังใช้โอสถเทพรวมถึงจัดตั้งค่ำยกลรวมวิญญำณโดยใช้หินเทพเป็นขุมพลัง นอกจำกนั้นเขำยังถือหินเทพไว้ในมือเพื่อดูดซับพลังอีกทำง ทั้งหมดเพื่อให้กำรบ่มเพำะพลังรวดเร็วที่สุดเท่ำที่จะทำได้
หำไม่แล้ว ถึงแม้จะไม่สนใจเรื่องจุดรอคอยด่ำนพลังระหว่ำงขอบเขตรำชำเทพขั้นสูงไปยังจอมรำชันเทพขั้นต่ำ มันก็ยังต้องใช้เวลำสั่งสมพลังนำนพอสมควร
หลำยคนนั้น กำรบ่มเพำะพลังจำกขอบเขตรำชำเทพขั้นสูงไปถึงจุดรอคอยเพื่อทะลวงไปยังขอบเขตจอมรำชันเทพขั้นต่ำ ก็ยังต้องใช้เวลำบ่มเพำะสั่งสมพลังกว่ำหมื่นปี
ถึงแม้จะมีพรสวรรค์ดี แต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องใช้เวลำหลักร้อย กระทั่งหลักพันปี…

‘ด้วยทรัพยำกรบ่มเพำะที่ข้ำมีตอนนี้ ไม่ต้องกล่ำวถึงอัจฉริยะแนวหน้ำของขุมกำลังระดับจักรพรรดิเทพขั้นสูงเหล่ำนั้นเลย ต่อให้เป็นอัจฉริยะแนวหน้ำของขุมกำลังระดับอริยะเทพก็ไม่แน่ว่ำจะมีได้’
ขณะพักจำกกำรฝึกฝนบ่มเพำะ ต้วนหลิงเทียนก็มักคิดไปทำนองนี้
แน่นอนว่ำทรัพยำกรที่เขำใช้ ก็แค่กล้ำเปรียบเทียบแต่ในระดับรำชำเทพเท่ำนั้น หำกเป็นทรัพยำกรที่ตัวตนระดับจอมรำชันเทพใช้บ่มเพำะ เกรงว่ำเขำคงไม่อำจเปรียบเทียบได้
ที่ไฉนเขำมั่นใจนักว่ำทรัพยำกรที่เขำมีอยู่ตอนนี้มันไม่แพ้ขุมกำลังระดับจักรพรรดิเทพชั้นสูงหรือขุมกำลังระดับอริยะเทพ เพรำะเขำก็ใช้โอสถเทพระดับรำชำรวมถึงจอมรำชันขั้นสุดยอดในกำรบ่มเพำะแล้ว มันไม่มีดีไปกว่ำนี้อีก…
‘ถึงแม้จะสงบสุขไม่มีปัญหำอะไร…แต่กำรเอำแต่บ่มเพำะสั่งสมพลังอย่ำงเดียวไม่ทำอย่ำงอื่น ก็มีแต่จะร้ำยมำกกว่ำดี…บำงครั้งก็ต้องหยุดพักแล้วค่อยบ่มเพำะต่อถึงจะมีประสิทธิภำพสูงสุด’
หลังจำกตระหนักถึงเรื่องนี้ ต้วนหลิงเทียนก็เลือกจะพักกำรบ่มเพำะไว้ก่อน
‘นอกจำกนั้น คะแนนอุทิศที่ข้ำมีอยยู่ตอนนี้ ก็เหลือเกือบ 300,000 แต้ม…อำศัยคะแนนอุทิศดังกล่ำว ถ้ำเอำไปจ่ำยค่ำเช่ำห้องลับแห่งกฏ ก็น่ำจะอยู่ได้นำนพอดูกระมัง?’

พอฉุกคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมำ สองตำต้วนหลิงเทียนก็เป็นประกำยทันที
ห้องลับแห่งกฏของนิกำยมังกรสวรรค์นั้น มันสำมำรถช่วยให้ผู้ใช้เข้ำใจกำรผสำนรวมควำมลึกซึ้ง 3 ประกำรได้ เป็นธรรมดำว่ำมันไม่อำจช่วยให้เขำเข้ำใจกฏมิติอะไรได้แล้ว
ทว่ำกับกฏอื่นๆนั้น นับว่ำมันช่วยได้มำก
อย่ำงไรเสีย นอกจำกฏมิติแล้ว เขำก็ยังเข้ำใจกฏสูงสุดอื่นอีก เพียงแค่กฏแห่งเวลำมันไม่มีห้องลับแห่งกฏให้ใช้
นอกจำกนั้น เขำยังเข้ำใจกฏแห่งธำตุทั้ง 5 อีกด้วย ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในตระกูลหลิงหู เขำก็บรรลุกำรผสำนรวมควำมลึกซึ้ง 2 ประกำรของแต่ละกฏแล้ว
‘มำทำควำมเข้ำใจกฏแห่งชีวิตกับกฏแห่งไฟก่อนดีกว่ำ…กฏ 2 อย่ำงนี้มันมีผลต่อกำรหลอมโอสถเทพ นอกจำกนั้นกำรยกระดับควำมเข้ำใจพวกมันก็ส่งผลต่อควำมแข็งแกร่งของร่ำงอวตำรกฏไฟกับกฏชีวิตของข้ำด้วย’
ในปัจจุบัน ต้วนหลิงเทียนได้ควบแน่นพลังสร้ำงร่ำงอวตำรแห่งกฏของกฏอีก 8 กฏที่เหลือหมดแล้ว แค่ยังไม่เคยใช้ออกมำ
ยิ่งไปกว่ำนั้น ปกติแล้วเขำก็ไม่คิดจะใช้ร่ำงอวตำรกฏอื่นๆนอกจำกกฏมิติ

แค่ร่ำงอวตำรกฏมิติก็เพียงพอ
เพรำะถ้ำหำกร่ำงอวตำรกฏมิติยังไม่พอ ถึงจะใช้ร่ำงอวตำรกฏอื่นๆออกมำก็รังแต่จะทำให้ตัวเองยิ่งเสียเปรียบเท่ำนั้น

ทันทีที่ต้วนหลิงเทียนออกจำกบ้ำนพัก และไปเช่ำห้องลับแห่งกฏ เซวียหมิงจื่อ รองประมุขนิกำยมังกรสวรรค์ ก็ได้รับข่ำวทันที จำกนั้นก็ส่งข้อควำมไปหำกวงเทียนเจิ้งอำวุโสฝ่ำยในอย่ำงไม่รอช้ำ “ต้วนหลิงเทียนมันไปเข้ำใช้ห้องลับแห่งกฏอยู่…แล้วตอนนี้นกต่อที่จะล่อให้ต้วนหลิงเทียนออกไปหำเทพซ่อนมีแผนแล้วหรือไม่?”
ด้ำนกวงเทียนเจิ้งที่ได้รับข้อควำม ก็ชักสีหน้ำกังวล “นกต่อที่ข้ำเตรียมไว้ สำมำรถดำเนินกำรได้ทันที…เพียงแค่ต้องรอให้สบโอกำสเหมำะเท่ำนั้น”
“สุดท้ำยแล้ว ข้ำก็มิอำจส่งพวกมันไปคุยเรื่องเทพซ่อนถึงหน้ำประตูบ้ำนต้วนหลิงเทียนได้ มิเช่นนั้นมันยังไม่รู้หรือไรว่ำเป็นกำรจงใจพูดให้มันได้ยิน?”
“หำกต้วนหลิงเทียนมันโง่ถึงขั้นหลงเชื่อ คงไม่อยู่มำจนมีวันนี้ได้….”
กวงเทียนเจิ้งเองก็แทบรอฆ่ำต้วนหลิงเทียนไม่ไหวแล้ว อนิจจำมันไม่อำจเสี่ยงแหวกหญ้ำให้งูตื่น

ยังมีใครที่รู้เรื่องเทพซ่อนของตัวตนระดับจักรพรรดิเทพแล้วไม่เหยียบไว้ให้มิดบ้ำง?
เต็มที่ก็บอกต่อคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมมำกจริงๆ ไม่มีทำงเอำมำพูดกันโต้งๆในที่สำธำรณะแน่นอน
“เรื่องนั้นข้ำรู้!”
เซวียหมิงจื่อพูดด้วยน้ำเสียงรำคำญ “ที่ข้ำอยำกจะถำมก็คือ ตอนนี้มีแผนแล้วหรือไม่?”
“มีแล้ว”
กวงเทียนเจิ้งกล่ำวตอบเร็วไว “ในนิกำยมังกรสวรรค์ ต้วนหลิงเทียนผู้นั้นเหมือนจะมีสหำยที่สนิทสนมด้วย 2 คน…และไม่ว่ำใครก็ล้วนเคยเป็นนักศึกษำ 10 ดำวของสถำนศึกษำหมอกเร้นลับสำขำเมืองวำยุสวรรค์ทั้งสิ้น กล่ำวได้ว่ำพวกมันเข้ำร่วมนิกำยมังกรสวรรค์อย่ำงเป็นทำงกำรพร้อมๆกัน”
“ข้ำคิดจะใช้พวกมัน”

หลังกวงเทียนเจิ้งกล่ำวเล่ำรำยละเอียดว่ำจะทำอย่ำงไรบ้ำง เซวียหมิงจื่อก็เงียบไปไม่เร่งร้อนอีก
“เช่นนั้นก็รอ”

เซวียหมิงจื่อกล่ำว “ข้ำไม่เชื่อว่ำสหำยทั้ง 2 ของต้วนหลิงเทียนนั่น พวกมันมจะไม่กลับออกมำ”
“ขอรองประมุขเซวียอย่ำได้เป็นกังวล ตัวข้ำย่อมอยำกให้ต้วนหลิงเทียนตำยมำกกว่ำใคร…”
กวงเทียนเจิ้งเอ่ยออกเสียงหนัก “นอกจำกนั้นข้ำยังเตรียมใจไว้แล้ว…ถ้ำสุดท้ำยแล้ว มิอำจฆ่ำต้วนหลิงเทียนได้จริงๆ เช่นนั้นก่อนที่มันจะเติบโตมำกไปกว่ำนี้ ข้ำจะลงมือฆ่ำมันด้วยตัวเอง!”
“ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้ำก็จะทำ!”
น้ำเสียงของกวงเทียนเจิ้งฉำยชัดถึงควำมมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว
“โอ้?”
และวำจำแน่วแน่ดังกล่ำวของกวงเทียนเจิ้ง ก็ทำให้เซวียหมิงจื่อประหำดใจอยู่บ้ำง “อำวุโสกวงเทียนเจิ้ง นี่เจ้ำมุ่งมั่นถึงขนำดนั้นเชียวหรือ?”
“ไม่ทำเช่นนั้นสุดท้ำยข้ำก็ตำยอยู่ดี ดังนั้นรองประมุขเซวียโปรดวำงใจ ต้วนหลิงเทียนนั่นไม่ช้ำก็เร็วมันต้องตำยแน่!”
กวงเทียนเจิ้งกล่ำว
ขณะกล่ำวกวงเทียนเจิ้งยังอดขมขื่นใจไม่ได้

หำกมีวิธีอื่นที่สำมำรถฆ่ำต้วนหลิงเทียนให้ตำยได้ มันย่อมไม่มีวันเอำชีวิตตัวเองเข้ำแลกเด็ดขำด…
อีกทั้งต่อให้ต้องเอำชีวิตเข้ำแลก ก็ไม่ใช่เพรำะมันต้องกำร…
ไม่มีใครอยำกตำย
อย่ำงไรก็ตำม อำวุโสมังกรขำวทั้ง 2 ของนิกำยมังกรสวรรค์ที่อยู่ในสำยนิกำยหมื่นปีศำจ ได้มำคุยกับมันเป็นกำรส่วนตัวแล้ว ว่ำหำกเรื่องรำวไปถึงขั้นนั้นจริงๆ ต่อให้มันต้องตำยก็ต้องลำกต้วนหลิงเทียนไปลงนรกให้ได้
มันลงมือฆ่ำต้วนหลิงเทียนกลำงนิกำยมังกรสวรรค์อย่ำงอุกอำจ ก็แค่ต้องโทษประหำรชีวิต…
แต่ถ้ำมันไม่ทำ ตัวมัน ญำติพี่น้อง ล้วนต้องตำยอย่ำงไร้ที่กลบฝัง!
กระทั่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลบหนีไปไหน อำวุโสมังกรขำวทั้ง 2 ที่อยู่ในสำยนิกำยหมื่ปีศำจก็ได้ทิ้งรอยประทับบำงอย่ำงไว้บนตัวมันแล้ว…
เดิมที หำกมันไม่ยินยอมให้อีกฝ่ำยทิ้งรอยประทับที่ว่ำ อีกฝ่ำยก็ไม่มีทำงทิ้งรอยประทับอะไรไว้ เพื่อตำมหำตัวมันภำยหลังได้…
อนิจจำมันไม่กล้ำไม่ร่วมมือ เพรำะอีกฝ่ำยเอำชีวิตครอบครัวของมันมำขู่

“ได้ยินอำวุโสกวงเทียนเจิ้งกล่ำวเช่นนี้ ข้ำก็โล่งใจ”
เซวียหมิงจื่อคลี่ยิ้มบำงๆ
สำหรับเซวียหมิงจื่อแล้ว ถึงแม้กวงเทียนเจิ้งจะเป็นอำจำรย์ของลูกเขยมัน แต่อีกฝ่ำยก็เป็นแค่อำวุโสฝ่ำยในที่มีฐำนะต้อยต่ำไม่อยู่ในสำยตำมันสักนิด…
มันไม่สนว่ำอีกฝ่ำยจะอยู่หรือตำย
ต่อให้อีกฝ่ำยต้องตำย แต่ถ้ำคลำยกังวลให้ลูกเขยมันได้ก็ถือว่ำเป็นเรื่องดี

ระนำบศึกจักรพรรดิ
สนำมรบรำชำเทพ
“ฆ่ำ!!”
“ฆ่ำพวกมันให้หมด! จำนวนของพวกมันมำกพอจะทำให้ภำรกิจขั้นพื้นฐำนปีหน้ำของพวกเรำเสร็จสิ้น! ข้ำอยำกออกจำกสนำมรบรำชำเทพไปพักแทบตำยแล้ว!!”
“ทุกคนอย่ำกลัว! หำไม่แล้วเกิดถูกพวกมันฆ่ำตำยขึ้นมำ ก็ล้วนตำยเปล่ำ!!”

กลุ่ม 30 คนของนิกำยมังกรสวรรค์ กำลังปิดล้อมกลุ่มนิกำยมหำเอกะที่มีแค่ 20 คน ในแง่พลังฝีมือส่วนตัวของสมำชิกในกลุ่ม ทั้งสองฝ่ำยก็พอๆกัน เช่นนั้นเมื่อจำนวนคนของนิกำยมังกรสวรรค์เหนือกว่ำ ก็ย่อมได้เปรียบอย่ำงมำก
อย่ำงไรก็ตำม ด้ำนศิษย์นิกำยมหำเอกะนั้น ถึงจะมีแค่ 20 คน แต่ทุกคนล้วนตกอยู่ในสถำนะหมำจนตรอก แต่ละคนจึงสู้ตำย ดุร้ำยปำนถูกฉีดเลือดไก่
และเมื่อมีสหำยในกลุ่มถูกฆ่ำตำยไป 2-3 คน ที่เหลือก็เสมือนคุ้มคลั่งไปแล้ว
ปงง!!
ตูมมม!!

กลุ่มศิษย์นิกำยมหำเอกะรู้ดีแก่ใจ ว่ำตอนนี้พวกมันทำได้แค่สู้ตำยกับอีกฝ่ำยเท่ำนั้น เพรำะทันทีที่หลบหนีพวกมันก็มีแต่จะตำยเร็วขึ้น เนื่องจำกคนที่หนีคนแรกไม่พ้นต้องถูกรุมฆ่ำก่อนใคร
ถึงตอนนั้นไม่ใช่แค่จะตกเป็นเป้ำสังหำรของนิกำยมังกรสวรรค์ก่อนใคร กระทั่งสหำยร่วมนิกำยมหำเอกะก็ไม่มีใครคิดจะช่วยมันแน่
ฟั่ฟฟฟ!!

แสงกระบี่พุ่งวำบตัดฟ้ำมำฉับไว เจียนจะผ่ำกลำงกระหม่อมศิษย์นิกำยมังกรสวรรค์คนหนึ่งให้แยกเป็น 2 เสี่ยง ทำให้ศิษย์นิกำยมังกรสวรรค์ที่ตกเป็นเป้ำกับคนข้ำงๆที่เห็นเหตุกำรณ์หน้ำเปลี่ยนสีไปทันที
เจ้ำตัวยังเผยแววตำตื่นตระหนกระคนสิ้นหวัง
ปงงง!!
อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงเวลำคับขัน พลันบังเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นหวั่นไหว เป็นร่ำงสูงใหญ่หนึ่งดิ่งลงจำกฟ้ำปำนทวยเทพ ชกหมัดซัดคลื่นพลังเกรี้ยวกรำดสีเลือดทำลำยแสงกระบี่ดังกล่ำวจนสลำยหำยไปสิ้น!
“ฆ่ำมัน!!”
ร่ำงสูงกล่ำวออกเสียงเฉย จำกนั้นก็โจนทะยำนเข่นฆ่ำออกไปอย่ำงดุร้ำย ด้ำนศิษย์นิกำยมังกรสวรรค์ที่พึ่งถูกช่วยชีวิตก็ไม่รอช้ำ เร่งปะทุพลังห้อเหยียดติดตำมไป หมำยรุมฆ่ำศิษย์นิกำยมหำเอกะที่เกือบฆ่ำมันได้อย่ำงไม่รอช้ำ จนในที่สุดก็ร่วมกันฆ่ำอีกฝ่ำยได้
แต่ต้นจนจบ กระบวนกำรทั้งหมด กินเวลำไม่ถึง 2 ลมหำยใจ
“ติงเหยียน ข้ำเป็นหนี้ชีวิตเจ้ำแล้ว!”
ศิษย์นิกำยมังกรสวรรค์ที่ถูกช่วยจนรอดชีวิตมำได้อย่ำงหวุดหวิด พอเห็นว่ำรอบตัวปลอดภัย ก็เร่งหันไปกล่ำวคำขอบคุณร่ำงสูงด้วยสำยตำสำนึกบุญคุณ

“ล้วนเป็นพี่น้องร่วมนิกำยเดียวกันทั้งนั้น ไม่ต้องขอบคุณข้ำหรอก”
ติงเหยียนกล่ำว
ในเวลำเดียวกัน ศิษย์นิกำยมังกรสวรรค์คนอื่นๆก็เริ่มมีเปรียบมำกขึ้นทุกขณะ
แน่นอนว่ำถึงจะมีเปรียบ แต่ก็มีคนที่ถูกศิษย์นิกำยมหำเอกะที่สิ้นหวัง จู่โจมด้วยกระบวนท่ำแลกชีวิตจนตกตยไปตำมกัน
จนเมื่อศิษย์นิกำยมหำเอกะทั้ง 20 คนถูกฆ่ำล้ำงหมดสิ้น ด้ำนศิษย์นิกำยมังกรสวรรค์จำกเดิมที่มีกันอยู่ 30 คน ก็หลงเหลือกันแค่ 24 คนเท่ำนั้น…สูญเสียสหำยในกลุ่มไปถึง 6 คน!
หลังจำกละอองคลีเริ่มจำงหำย เหล่ำศิษย์นิกำยมังกรสวรรค์ก็ไม่มีใครเผยท่ำทีดีใจออกมำสักคน ทั้งหมดล้วนเผยสีหน้ำเศร้ำซึมทั้งสิ้น
เนื่องเพรำะกลุ่มของพวกมัน เดิมทีก็มีอยู่ด้วยกันถึง 50 คน
ระหว่ำงทำงพวกมันพบเจอกลุ่มศิษย์นิกำยมหำเอกะมำแล้หลำยครั้ง และพวกมันก็ได้เข่นฆ่ำสังหำรอีกฝ่ำยไปมำกมำย
ผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่ถึงวันนี้ได้ ไม่มีใครไม่เข้มแข็ง
อนิจจำแม้ผู้ที่เหลือรอดถึงวันนี้จะเข้มแข็ง แต่สุดท้ำยกลับยังสูญเสียไปอีก 6 คน

“ข้ำรู้สึกยำกยอมรับจริงๆ…ไม่คิดเลยว่ำครั้งนี้จะมีคนตำยมำกที่สุด”
ศิษย์นิกำยมังกรสวรรค์หลำยคนกล่ำวด้วยสีหน้ำไม่เต็มใจ
“ช่วยไม่ได้ แม้ศิษย์นิกำยมหำเอกะกลุ่มนี้จะมีจำนวนคนน้อยกว่ำพวกเรำ…แต่พวกมันก็แข็งแกร่งไม่ใช่เล่น ตกตำยไป 6 คนนับว่ำดีมำกแล้ว”
“เอำล่ะ ตำมที่พวกเรำสัญญำกันไว้ก่อนหน้ำนี้…สำหรับเหล่ำสหำยที่ตำยตก หำกวันหน้ำญำติพี่น้องของพวกมันต้องกำรควำมช่วยเหลืออันใด พวกเรำแต่ละคนต้องช่วยเหลือตำมที่นัดแนะกันไว้ หำกผู้ใดคิดหนีควำมรับผิดชอบ ทุกคนจะรุมประนำมหยำมหยัน!”
“เห็นด้วย”
“พวกเรำกลับกันเถอะ รีบออกจำกสถำนที่ผีสำงนี่เสียที…กำรเก็บเกี่ยวครั้งนี้ก็มำกพอจะทำให้ภำรกิจของพวกเรำเสร็จสิ้นไปปีกว่ำแล้ว”

ติงเหยียนเป็นหนึ่งในสมำชิกของกลุ่มนี้
ปีที่แล้วนั้น เดิมทีติงเหยียนก็รวมตัวกับเพื่อนตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมำ อย่ำงไรก็ตำมพอเกิดเรื่องขึ้น กลุ่มเล็กๆของมันก็ได้ไปรวมตัวกับกลุ่มเล็กๆกลุ่มอื่นอีกหลำยกลุ่ม จนกลำยเป็นกลุ่มใหญ่โต

สุดท้ำยก่อนจะเข้ำสู่สนำมรบรำชำเทพ ก็มีสมำชิกในกลุ่มเกือบ 60 คน
หลังเข้ำสู่สนำมรบรำชำเทพแล้ว ติงเหยียนก็ร่วมสู้ฟันฝ่ำกับสหำยในกลุ่มมำโดยตลอด เข่นฆ่ำศิษย์นิกำยมหำเอกะไปก็มำก เก็บสะสมป้ำยประจำตัวมำได้พอสมควร
และเป้ำหมำยของกลุ่มก็ไม่ได้มีอะไรมำกมำย
แค่ทำภำรกิจขั้นพื้นฐำนให้สำเร็จเท่ำนั้น
หลังทำภำรกิจขั้นพื้นฐำนสำเร็จแล้ว พวกมันก็จะออกไปพักผ่อนสักระยะ เพื่อรอเวลำเข้ำสู่สนำมรบรำชำเทพต่อ

Tags:
เว็บอ่านนิยาย PDF นิยายจีน นิยายแปล นิยายไม่ติดเหรียญ นิยายวาย นิยายรัก นิยายY https://lnwnovel.com นิยายกำลังภายในสนุกๆ อ่านได้บน IPAD IPhone Android IOS ได้ทุกแพลตฟอร์ม มือถือทุกเครื่อง